2018-05-08
1245
11
0


ფუნქცია ანუ ასახვა, ერთ-ერთი ძირითადი მცნება მათემატიკაში, რომელიც გამოსახავს ერთი ტიპის ცვლადი სიდიდეების კავშირს სხვა ცვლად სიდიდეებთან.

ვიტყვით, რომ f არის X სიმრავლის ასახვა y-ში, თუ x სიმრავლის ნებისმიერ X ელემენტს f უთანადებს y სიმრავლის ერთადერთ y ელემენტს.

Y=kx+l მოცემულ ფუმქციას, სადაც k და l რაიმე ნადვილი რიცხვებია, წრფივი ფუნქცია ეწოდება

K კუთხური კოეფიციენტია

თუ k<0 მაშინ ფუნქცია კლებადია და კუთხე ბლაგვია;

თუ k>0 მაშინ ფუქცია ზრდადია და კუთხე მახვილია.

ფუნქცია შეიძლება იყოს: წრფივი, კვადრატული, ტრიგონომეტრიული, ლოგარითმული, მაჩვენებლიანი.

წრფივი ფუნქცია (თვისებები):

  1. განსაზღვრის არე: x (-∞;+∞)
  2. მნიშვნელობათა არე: y(-∞;+∞)
  3. არც ლუწია,არც კენტი.
  4. Y=kx+b

კვადრატული ფუნქცია:

  1. ზოგადი ფორმულა: y=ax2+bx +c
  2. განსაზღვრის არე: XE
  3. გრაფიკს ეწოდება: პარაბოლა
  4. წვეროს კორდინატები გამოითვლება ფორმულით: X0=-b/2a; y0=-d/4a
  5. დისკრიმინანტი: D=b2-4ac

დაწვრილებით პროექტის შესახებ

წყარო

ინტერნეტი

მოიწონეთ გვერდი

დამატებული კომენტარები

ამ პოსტს არა აქვს ჯერ კომენტარები

კომენტარის დამატება

არ ვარ რობოტი

ინფორმაცია

თემების რაოდენობა: 92

კომენტარი სულ: 27

საიტზე იმყოფება: 1

არქივი

2022-04

2019-05

2019-04